e-PUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) od 1 maja 2008r. możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal

W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi niezbędne jest posiadanie przez Interesanta:

  • konta użytkownika na platformie ePUAP.
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Formularz ogólny pisma/wniosku/pozwu dostępny jest z poziomu platformy ePUAP w menu „Katalog usług” (konieczne jest odszukanie odpowiedniego formularza udostępnionego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi). Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych, o których mowa poniżej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766) akceptowanymi przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi formatami elektronicznymi są: .txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocumentFormat, .bmp, .jpg, .gif, .tif (.tiff), .png, .svg, .zip, .tar, .gz (.gzip) oraz .rar.


UWAGA !!!

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Przed wysłaniem wszystkie dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Instrukcja i pomoc w zakresie obsługi platformy EPAUP

Instrukcja zakładania konta użytkownika oraz obsługi platformy epuap znajduje się na stronie internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc