Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny

Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z siedzibą w Łodzi Al.Piłsudskiego 143, kod pocztowy 92-332; tel. (42) 67 74 600.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi jest Pan Krzysztof Radecki e-mail iodo@widzew.sr.gov.pl, tel. 662101088.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi zlokalizowane przy Al. Piłsudskiego 143, ul. Kopcińskiego 56.
 4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
  - budynek sądu (wejście/wyjście z sądu, korytarze, klatki schodowe, sale rozpraw, Biuro Obsługi Interesanta, czytelnia, pomieszczenia aresztu
  - obszar wokół sądu (chodniki, parkingi).
 5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane.
 6. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 7. Sąd zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
  a) na wniosek osób trzecich
  b) na wniosek organów prowadzących postępowania
  c) na wniosek Kierownika jednostki
 8. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki.
 9. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest obowiązkowe w związku z przepisami ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. „Prawo o ustroju sądów powszechnych” (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy  
  i będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 11. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Sądu Rejonowy dla Łodzi - Widzewa Łodzi i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 12. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r PE i Rady (zwanego RODO).
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

Rejestr zmian dla: Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aneta Sadura
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aneta Sadura
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2018-06-11
Publikacja w dniu:
2018-06-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2018-06-11
Publikacja w dniu:
2018-06-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-11
Publikacja w dniu:
2018-06-11
Opis zmiany:
b/d