Majątek

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z dnia 16 sierpnia 2016r.

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114 poz.761) Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego. Wykaz stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Jednostki zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie w terminie do dnia 31 sierpnia 2016r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie wskazanych składników majątku, który należy kierować do:

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi,
Al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź , pokój 124
z dopiskiem na kopercie: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku”
lub
e-mailem na adres : gospodarczy@widzew.sr.gov.pl

Osoby do kontaktu:

Piotr Kołkowski tel. 42 677 47 38
Jolanta Pruszkowska tel. 42 677 46 19

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w par 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. (dz. U. Nr 114 poz. 761 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:

  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;

Wnioskodawcy, których wnioski nie będą spełniały wymogów formalnych (wypełnienie niepoprawne lub niekompletne), zostaną wezwani do usunięcia braków we wskazanym terminie wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wskazane składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Sądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu:
- Oddział Informatyczny – 42 677 47 20

Nieodpłatne przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania w każdym momencie możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących przedmiotem ogłoszenia.

załączniki do ogłoszenia:
- wykaz składników