Podstawa prawna

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi został utworzony z dniem 1 lipca 2000r. na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2000r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi i Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 50, poz. 595).

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa. Jest sądem powszechnym, który sprawuje wymiar sprawiedliwości zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 23 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 2316)
  3. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej(Dz. Urz. MS. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)