Sprawowanie dozoru

Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie możliwości sprawowania dozoru przez stowarzyszenie, organizację lub instytucję, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osoby godne zaufania.

 

  1. Prezes Sądu Okręgowego w Lodzi informuje, iż na podstawie art. 170 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego sprawowanie dozoru może być powierzone nie tylko kuratorowi sądowemu lecz także stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osobie godnej zaufania.
  2. Powierzenie sprawowania dozoru przez sąd następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu wymienionego w pkt. 1.
  3. Sposób powierzenia dozoru i obowiązków związanych z jego sprawowaniem reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych - Dziennik Ustaw z 11 marca 2013 r., poz. 335.
  4. Godnym podkreślenia jest nadanie stowarzyszeniom, organizacjom lub instytucjom oraz osobom godnym zaufania, którym sąd powierzył sprawowanie dozoru, szerokich i autonomicznych kompetencji w zakresie jego sprawowania w granicach określonych prawem.
  5. Za sprawowany dozór na podstawie art. 175a Kodeksu karnego wykonawczego, prezes właściwego sądu przyznaje stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, na wniosek ich przedstawiciela wyznaczonego do sprawowania dozoru, miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym dozorem w wysokości od 4% do 8% kwoty bazowej ustalonej na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (w roku 2013 od 75,- do 150,- zł za 1 sprawowany dozór).
  6. Szczegółowe informacje dotyczące współpracy organizacji pozarządowych i osób godnych zaufania można uzyskać w sądach rejonowych pozostających we właściwości Sądu Okręgowego w Lodzi, t.j. dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Kutnie, w Łowiczu, w Pabianicach, w Skierniewicach i w Zgierzu.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi
Sławomir Wlazło

Rejestr zmian dla: Sprawowanie dozoru