Ulotki, Wzory, Formularze

 

L.p. Ulotki informacyjne pdf
1. Ulotka - ogólna  pdf
2. Ulotka - alimenty  pdf
3. Ulotka - postępowanie w sprawach spadkowych pdf 
4. Ulotka - środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym pdf 
5. Ulotka - informacje ogólne w sprawach karnych pdf 
6. Ulotka - środki odwoławcze w postępowaniu karnym pdf 
7. Ulotka - rodzaje kar w postępowaniu karnym pdf 
L.p. Wzory i formularze pdf
1.  Pełnomocnictwo do reprezantacji pdf
2.  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty pdf 
3.  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi lub postanowieniu  pdf 
4.  Wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia  pdf 
5.  Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu  pdf 
6.  Wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy  pdf 
7.  Wniosek o wydanie odpisu ugody wraz z postanowieniem sądu  pdf 
8.  Wniosek o wydanie oryginału dokumentów  pdf 
9.  Wniosek o wydanie prawomocnego nakazu zapłaty  pdf 
10.  Wniosek o wydanie wydruku komputerowego  pdf 
11.  Wniosek o wydanie wyroku lub postanowienia  pdf 
12.  Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu  pdf 
13.  Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych  pdf 
14.  Wykaz majątku  pdf 

Więcej wniosków, wzorów i formularzy dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

 

Broszury i publikacje dostępne  są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/