Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Godziny przyjęć interesantów:

 

w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich oraz dotyczących postępowania egzekucyjnego

Poniedziałek - po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym

Al.Piłsudskiego 143, II piętro, pokój 204
92-332 Łódź

tel.: (+48) (42) 677-47-26

fax: (+48) (42) 288-42-30


Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi SSR Anetta Kotecka

1. Zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi i pełni czynności Wiceprezesa.

2. W trybie i granicach nadzoru administracyjnego załatwia sprawy z zakresu:

• jurysdykcji sądowej w sprawach: - cywilnych, - egzekucyjnych, - rodzinnych i nieletnich; - nadzoru nad działalnością komorników;

• kontroli skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania spraw w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach: - cywilnych, - egzekucyjnych, - rodzinnych i nieletnich - komorniczych.

  • zwrócenie uwagi w trybie art. 37§4 u.s.p.

 

3. Rozstrzyga w sprawach umorzenia, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych w sprawach cywilnych.

4. Przewodniczy Zespołowi ds. Koordynacji Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Ryzykiem w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

5. Rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy Sądu oraz przyjmuje interesantów z podległego pionu orzeczniczego.

6. Udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z zakresu podległego pionu orzeczniczego.

7. Wykonuje inne czynności zlecone lub w ramach stałego upoważnienia.