Czytelnia Akt

Interesanci przyjmowani są według kolejności zgłaszania się w Czytelni Akt stanowiącej wydzieloną część Biura Obsługi Interesanta.

Akta udostępniane są osobom do tego uprawnionym w poniedziałki w godzinach 10.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, z zastrzeżeniem, że ostatnie akta udostępniane są uprawnionym w poniedziałek - do godziny 17.45, od wtorku do piątku - do godziny 14.45.

W celu uniknięcia oczekiwania na możliwość zapoznania się z aktami zachęcamy do wcześniejszego zamawiania akt sądowych telefonicznie lub drogą elektroniczną.

W celu przyspieszenia obsługi, interesanci powinni w mailu lub telefonicznie podać następujące dane:

  • sygnatura akt, nazwa i numer wydziału;
  • nazwę/ imię i nazwisko stron/uczestników biorących udział w sprawie;
  • status w sprawie osoby zamawiającej akta;
  • proponowany termin przeglądania akt;
  • numer kontaktowy osoby zamawiającej akta, aby pracownik czytelni mógł powiadomić zainteresowanego o konieczności ustalenia innego terminu, w celu zapoznania się z aktami sprawy.

Po zamówieniu akt za pośrednictwem poczty elektronicznej pracownik BOI potwierdza dostępność akt w danym dniu.

Pracownicy BOI/Czytelni zobowiązani są do sprawdzenia danych osoby, która chce zapoznać się z aktami, jak również jej statusu, umocowania w sprawie (tzn. czy ma możliwość wglądu do akt sprawy – czy jest stroną/uczestnikiem, pełnomocnikiem strony/uczestnika, czy w aktach sprawy znajduje się stosowne umocowanie).

Powyższe dane weryfikowane są przed wydaniem akt.

Pracownik BOI/Czytelni wypełnia druk zamówienia, na którym wpisuje m.in. dane strony, sygnaturę sprawy, status w sprawie. Po przyjęciu zamówienia i zweryfikowaniu danych osoby je składającej pracownik BOI dokonuje zamówienia we właściwym wydziale akt do Czytelni.

Czas oczekiwania na akta to kilkanaście minut, maksymalnie do pół godziny, pod warunkiem dostępności akt w sekretariacie wydziału lub archiwum podręcznym. Akta spraw, których udostępnienie w danym momencie nie jest możliwe, udostępniane są w terminie ustalonym przez osobę obsługująca BOI/Czytelnię z właściwym sekretariatem wydziału. W przypadku akt archiwalnych termin ich udostępnienia uzgadniany jest każdorazowo z pracownikiem właściwego wydziału.