Majątek

OGŁOSZENIE

Stosownie do  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa,  (Dz. U. z 2017 r. poz.729)  - zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, dzierżawy lub darowizny.

1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust 1 i 2 w/w Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem  składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zwierające:

a)    nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie,
b)    wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), którego wniosek dotyczy,
c)    oświadczenie, że przekazany składnik majątku zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
d)    nr tel. kontaktowego.

2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1  mogą składać pisemne oferty zawierające:

a)    dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko i imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych jednostek – nazwę i adres siedziby,
b)    wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),
c)    oświadczenie oferenta, że zapoznał się z faktycznym stanem składników majątku, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d)    oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,
e)    nr tel. kontaktowego

3. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane najmem lub dzierżawą  poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1  mogą składać pisemne oferty zawierające:

a)    dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko i imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych jednostek – nazwę i adres siedziby,
b)    wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),
c)    oświadczenie oferenta, że zapoznał się z faktycznym stanem składników majątku, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d)    nr tel. kontaktowego.

4. Jednostki wymienione w § 39 ust 1 w/w rozporządzenia, zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne wnioski zwierające:

a)    nazwę, siedzibę i adres jednostki,
b)    statut,
c)    wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,
d)    pisemne uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
e)    zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
f)    nr tel. kontaktowego.

5. Zainteresowanych prosimy o składanie w formie pisemnej wniosków i ofert, o których mowa powyżej, w terminie do 01 października 2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi (pokój nr 124) lub przesłanie na adres Sądu – Al. Piłsudskiego 143 , 92-332 Łódź  z dopiskiem na kopercie „Zbędne i zużyte składniki majątku”, lub pocztą elektroniczną - e-mail: gospodarczy@widzew.sr.gov.pl.

6. Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi – (www.widzew.sr.gov.pl).

7. Zagospodarowanie zbędnych składników majątku ruchomego Sądu odbywa się poprzez:

1)    nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym lub jednostkom samorządu terytorialnego,
2)    sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1,
3)    najem lub dzierżawę, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1 – 2,
4)    dokonanie darowizny o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1 – 3.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust 1 i 2 w/w Rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosku do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi i analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.
W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust 1  w/w Rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosku do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi i analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

8. Wykaz zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1.

9. Wskazane składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Sądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Osoby do kontaktów w sprawie oględzin składników majątku – Pan Piotr Kołkowski, tel. 42 677 47 38, Pani Jolanta Pruszkowska, tel. 42 677 46 19.