Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Godziny przyjęć interesantów:

 

w sprawach karnych oraz związanych z funkcjonowaniem Sądu

Czwartek - po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym

Al.Piłsudskiego 143, II piętro, pokój 202
92-332 Łódź

tel.: (+48) (42) 677-47-26

fax: (+48) (42) 288-42-30

 

Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi SSR Marek Pietruszka

1. Kieruje Sądem Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi i reprezentuje Sąd na zewnątrz z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu.

2. Pełni czynności administracji sądowej i sprawuje wewnętrzny nadzór nad działalnością administracyjną Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, a także wykonuje inne czynności określone w ustawie i przepisach odrębnych.

3. Kieruje działalnością administracyjną Sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu, bezpośrednio związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze innych ustaw.

4. Podejmuje decyzje kadrowe w odniesieniu do:

• sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i kuratorów sądowych;

• wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości oraz sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad działalnością Dyrektora w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Łodzi, określa potrzeby Sądu konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez Sąd zadań, o których mowa w art, 1 § 2 i 3 z wyłączeniem kompetencji określonych w art. 31a § 1 pkt. 1-3 i 5 usp.

5. Załatwia sprawy z zakresu działania Oddziału Administracyjnego za wyjątkiem przekazanych w ramach niniejszego podziału czynności zadań upoważnionego Wiceprezesa. W szczególności załatwia sprawy:

• wydaje zarządzenia dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania Sądu;

• obejmujące doskonalenie organizacji i techniki pracy sekretariatów sądowych;

• dotyczące projektów zmian organizacyjno – funkcjonalnych struktury Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;

• związane z archiwizowaniem akt i dokumentów;

• ustala sposób korzystania z list ławników przez poszczególne Wydziały Sądu zapewniający równomierny ich udział w rozprawach, a także nadzoruje prowadzenie ewidencji udziału w nich ławników;

• współpracuje z radą ławniczą;

• zastępstwa prawnego resortu w postępowaniu sądowym;

• udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;

• rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy Sądu oraz przyjmuje interesantów.

6. W trybie i granicach nadzoru administracyjnego załatwia sprawy z zakresu:

• jurysdykcji sądowej w sprawach: - karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych

• kontroli skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach: - karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych

  • zwrócenie uwagi w trybie art. 37§4 u.s.p.

7. Sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych oraz dokonuje analizy orzecznictwa pod względem poziomu jego jednolitości. W ramach tych czynności informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

8. Sprawuje nadzór nad Inspektorem do spraw obronnych w zakresie realizacji zadań obronnych.

9. Sprawuje zwierzchni nadzór nad Biurem Obsługi interesantów i Czytelnią akt.

10. Jako Administrator Danych nadzoruje czynności Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przestrzegania zasad ochrony przetwarzania danych osobowych, wskazanym w ustawie o ochronie danych osobowych i przepisach wykonawczych.

11. Przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

12. Powołuje i odwołuje kuratorów społecznych na wniosek kierownika właściwego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.

13. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

14. Nadzoruje realizację zadań pełnomocnika ds. informacji niejawnych w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie informacji niejawnych i innych ustaw

15. Współpracuje z Kierownikiem Sekcji II Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w zakresie wykonywanych przez Sekcję zadań na rzecz Sądu

16. Wykonuje zadania związane ze współpracą Sądu ze środkami masowego przekazu oraz w tym zakresie współpracuje z Rzecznikiem Prasowym i Biurem Prasowym Sądu Okręgowego w Łodzi.