Schemat struktury organizacyjnej

 Schemat organizacyjny

A.X. – 012 -1/2019 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi został utworzony z dniem 01 lipca 2000r. na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2000r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. NR 50, poz.595 z późn. zm.) 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa. Jest sądem powszechnym, który sprawuje wymiar sprawiedliwości zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

 

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2018r, poz. 23 z późn.zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2018r., poz. 2548),
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz.2316),
  4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych agend administracji sądowej (Dz.Urz.MS.z 2003r. Nr 5, poz. 22 z późn.zm.).

Prezes Sądu Rejonowego
dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
dr Marek Pietruszka