Ulotki, Wzory, Formularze

 

L.p. Ulotki informacyjne pdf
1. Ulotka - ogólna  pdf
2. Ulotka - alimenty  pdf
3. Ulotka - postępowanie w sprawach spadkowych pdf 
4. Ulotka - informacje ogólne w sprawach karnych pdf 
5. Ulotka - środki odwoławcze w postępowaniu karnym pdf 
6. Ulotka - rodzaje kar w postępowaniu karnym pdf 
L.p. Wzory i formularze pdf
1.  Pełnomocnictwo do reprezantacji pdf
2.  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty pdf 
3.  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi lub postanowieniu  pdf 
4.  Wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia  pdf 
5.  Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu  pdf 
6.  Wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy  pdf 
7.  Wniosek o wydanie odpisu ugody wraz z postanowieniem sądu  pdf 
8.  Wniosek o wydanie oryginału dokumentów  pdf 
9.  Wniosek o wydanie prawomocnego nakazu zapłaty  pdf 
10.  Wniosek o wydanie wydruku komputerowego  pdf 
11.  Wniosek o wydanie wyroku lub postanowienia  pdf 
12.  Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu  pdf 
13.  Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych  pdf 
14.  Wykaz majątku  pdf 
L.p. Poradniki dla stron w elektronicznym postępowaniu upominawczym pdf
1.  Poradnik dla pełnomocnika zawodowego pdf 
2.  Poradnik dla powoda pdf  
3.  Poradnik dla pozwanego pdf  
L.p. Broszury informacyjno-edukacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości pdf
1.  Broszura Obywatel w postępowaniu cywilnym pdf
2.  Broszura Obywtel w postępowaniu karnym pdf 
3.  Broszura Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym pdf 
  Formularze dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  
   https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze