Zakres zadań Biura Obsługi Interesantów

Zakres zadań BOI:

  1. Informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu.
  2. Informowanie o kosztach sadowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych.
  3. Informowanie o przesłankach udzielenia pomocy prawnej z urzędu (ustanowienia adwokata lub radcy prawnego).
  4. Informowanie o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia.
  5. Informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, numerach telefonów i godzinach ich urzędowania, a także siedzib innych sadów, ich numerów telefonów, wydziałów.
  6. Informowanie o terminach i miejscach rozpraw sądowych.
  7. Wydawanie stronom postępowania i ich pełnomocnikom odpisów orzeczeń, tytułów wykonawczych, uwierzytelnionych odpisów, zaświadczeń, kserokopii z akt sprawy.
  8. Udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, listy tłumaczy przysięgłych, listy mediatorów oraz instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych.
  9. Udostępnianie adresów niektórych innych instytucji pozasądowych m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, jednostek policji, organizacji pozarządowe itp.
  10. Udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania niestawiennictwa na rozprawie sądowej i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności.

 

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych